Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Utfodringen effektiveras målmedvetet i Lapinlahti

Juho Sonninen som är husbonde på en mjölkgård i Lapinlahti ville effektivera utfodringen när han beslöt sig för att övergå till automatutfodring. Med effektivering avser Sonninen tre saker: använda tiden effektivare, utnyttja foder effektivera och använda energi effektivare. Juho Sonninen är den yngre generationens mjölkföretagare med ett analytiskt grepp om utvecklandet av produktionen. Sonninen har en lösdriftsladugård som färdigställdes 2010 med dryga femtio mjölkkor och ungdjur. Efter att lösdriftsladugården blev klar tillverkade Sonninen helfoder med vagn och skötte utdelningen med minilastare. År 2017 beslöt han sig för att automatisera utfodringen. Alternativen för automatutfodring var TMR fodervagn eller en stationär blandare och bandutfodrare, av vilka han valde den senare främst på grund av flexibilitet i fråga om blandningskomponenter. Som utrustningsleverantör valde han Pellon Group Oy.

Utfodringsrutiner

Sonninen använder helfoderutfodring, där komponenterna är förtorkat ensilage, krossäd, rybs samt mineraler. Alla komponenter tas till blandaren automatiskt. Utfodringsrutinerna på Sonninens gård är följande: Pellon Module FD 19,5 på påfyllningsbordet som tar en kubikmeter tillsätts foder varje dag eller om bordet lastas fullt på en gång räcker varannan dag. Krossäden lastas med frontlastare i Pellon Crimbox –portioneraren med 2-3 dagars mellanrum. Rybsen portioneras direkt från stående silon med spiral och mineralerna med hjälp spiral och Mineral Doser. Helfodret tillverkas i Pellon Cut Mix –blandaren som rymmer åtta kubikmeter. Han använder vanligen hackat ensilage varför blandarens roteringstid före intag av kraftfoder är endast cirka en minut. Det färdiga fodret delas ut med Pellon BF –bandutfodrare. Användaren kontrollerar alla utfodringsutrustningar med en Pellon Graphics –terminal. Mjölkkorna får en egen blandning sex gånger om dagen. Också ungdjuren får samma blandning två gånger om dagen. Sinkor och dräktiga kor får sin egen blandning två gånger om dagen. När utrustningen valdes och senare under installationen hade man stor hjälp av 3D bilderna som Pellon Group gjort. Med hjälp av dem visste man på förhand utrustningarnas plaster och fästningar i förhållande till den övriga byggnaden. Pellons serviceföretagare Risto Liimatainen och Toni Lukkarinen genomförde monteringen och ibruktagningen.

Uppställda mål uppfylldes

Utfodringen tar en halv timme om dagen av husbondens tid. Det här anser husbonden vara mycket rimligt. Jämfört med tidigare sparar han arbetstid eftersom utdelningen inte kräver arbete av människor. Enligt Sonninen är elräkningen för automatfodringen cirka 5 € per dag vilket innehåller en förhöjd månadstaxa på grund av en större anslutning. I samband med att man övergick till automatutfodring måste 35 ampers säkringar bytas ut mot 60 ampers säkringar. Istället behöver han inte tanka helfodervagnstraktorn och minilastaren. Soininen anser också att det är en fördel när han inte behöver starta den andra traktorn eller minilastaren under den kalla tiden på vintern. Också helfoderkomponenterna utnyttjas effektivare. Det här beror på att vågar och recept styr mycket exakt komponenterna som tas med i blandingen och fodren nu kan utnyttjas enligt olika utfodringsgruppers behov. Det verkar som om målen som uppställdes för investeringen ar uppfyllts. Sonninen är nöjd med de ändringar som flera utfodringsgånger har fört med sig. När man utfodrar oftare och mindre portioner åt gången hålls gallerbalkarna bredvid utfodringsgången renare eftersom djuren inte drar foder från bordet. Dessutom aktiverar utfodringen som satts till kl. 3.00 på natten korna att äta och gå till roboten för att mjölkas under de tidiga morgontimmarna när det finns ledig kapacitet. Juho Sonninen funderar på att ytterligare effektivera utfodringen: ”med ett till påfyllningsbord kunde vall med bättre näringsvärde utnyttjas helt för utfodring av mjölkkor och utfodra sinkor med fiberrikare grovfoder på det andra påfyllningsbordet.”Sulje sivuvalikko